SETELIT – Sekundääristen teollisuusvirtojen arvonlisäys ja tuotteistus

Kaivostoiminnan ympäristövaikutusten hallintaan, jätteiden ja päästöjen määrän vähentämiseen ja kiertotalouteen liittyvät vaatimukset ovat kasvaneet. Samaan aikaan louhittujen materiaalien kysyntä on kasvussa. Kestävä kaivostoimista tarvitsee ratkaisuja kiertotalouden edistämiseen.

SETELIT-projektissa tutkitaan rikastushiekan hyödyntämistä vähähiilisesti kovetettuvana pastatäyttömateriaalina kaivosalueella, sekä kaivosalueen ulkopuolella betonia korvaavana materiaalina.

Projekti edistää kaivannaisteollisuuden kierto- ja energiataloutta sekä vähentää kaivostoiminnan ympäristöriskejä ja maisemavaikutuksia. Kehitetyt tuotteet ja menetelmät voivat vauhdittaa yritysten liiketoimintaa ja kilpailukykyä. Lisäksi projekti edistää digitalisaatiota.

SETELIT-projekti perustuu Savonia-ammattikorkeakoulun ja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) väliseen yhteistyöhön. Savonian betonitekniikan, 3D-tulostuksen ja vesitekniikan osaaminen yhdistyy GTK:n asiantuntemukseen geokemiassa, mineralogiassa, röntgentomografiassa, geomateriaalien 3D-tulostuksessa ja kaivosteollisuuden ympäristövaikutusten hallinnassa.

​Projektin tavoitteita ovat:​

  1. Edistää betonin kaltaisen vähähiilisesti kovetetun rikastushiekkapohjaisen tuotteen kehittämistä ja luoda ohjeistus rikastushiekan jätestatuksen kumoamiseksi ja tuotteistamiseksi​
  2. Edistää vähähiilisesti kovetettuihin kaivostäyttöihin liittyviä tutkimuspalveluita ja laadukkaan tutkimuksen toteuttamiseen tarvittavaa infrastruktuuria​
  3. Kehittää digitaalinen reseptityökalu rikastushiekkapohjaisille vähähiilisesti kovetetuille tuotteille ja kaivostäytöille​

Toteutusaika: 1.3.2023-30.11.2025

Projektin toteuttajina ovat Geologian tutkimuskeskus GTK ja Savonia ammattikorkeakoulu. Yrityskumppaneina ovat Agnico Eagle Finland Oy, Yara Suomi Oy, LKAB Minerals Oy, Alva Oy, Sika Finland Oy, Fatec Oy, Fescon Oy ja Sibelco Nordic Oy.

Projekti on yhteisrahoitteinen. Sitä rahoittavat EU:n aluekehitysrahasto EAKR (Pohjois-Savon Liitto), toteuttajat ja yrityskumppanit

Yhteyshenkilöt: neea.heino@gtk.fi ja petri.juntunen@savonia.fi